niedziela, 14.07.2024  04:29:21

PORTAL AUKCJI PUBLICZNYCH

Aukcja elektroniczna

W myśl zapisu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, aukcja elektroniczna może zakończyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wykorzystaniu aukcji elektronicznej musi być wyraźnie wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Kryteria zastosowane w ramach aukcji elektronicznej są identyczne z tymi, jakie były zastosowane podczas oceny ofert pisemnych.

Podpis elektroniczny

 1. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Podpis elektroniczny wymaga, do poprawnego działania, zainstalowanego darmowego środowiska uruchomieniowego Java (JRE) oraz włączenia obsługi technologii Java w przeglądarce internetowej.
 3. Aby wziąć udział w aukcji elektronicznej, osoba uprawniona do licytacji musi posiadać ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem – jest to wymagane do składania ważnych postąpień w toku aukcji. Portal Aukcji Publicznych współpracuje z podpisami wydawanymi przez następujące centra certyfikacji działające na terenie Polski:
  1. Cencert
  2. KIR
  3. PWPW
  4. Certum
  5. Eurocert
 4. W przypadku pojawienia się nowego podmiotu uprawnionego do wydawania podpisów elektronicznych z kwalifikowanym certyfikatem, nowe Centrum Certyfikacji będzie zalecane przez Administratora dopiero po dostosowaniu Platformy do niniejszego podpisu.
 5. Rejestr podmiotów uprawnionych do wydawania znajduje się na stronach Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/).
 6. Postąpienie opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym uznaje się za ważne w momencie pozytywnej weryfikacji ważności certyfikatu podpisu elektronicznego przez odpowiednie centrum certyfikacji.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca aukcji posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.

Aby móc samodzielnie weryfikować ofertę złożoną elektronicznym podpisem kwalifikowanym należy ściągnąć specjalny program weryfikujący. Przykładowe programy:

Szczegółowa instrukcja obsługi ww. programów znajduje się na stronie producenta oprogramowania.

Rejestracja, konto, login i hasło

W przypadku niniejszego Portalu Aukcji Publicznych nie ma konieczności dokonywania rejestracji - Wykonawcy otrzymują od Zamawiającego dostęp do Portalu na podstawie danych, które podali w ofertach.

Konta w portalu są imienne i tworzone przez Zamawiającego na podstawie danych osobowych (imię, nazwisko i e-mail przedstawiciela Wykonawcy wyznaczonego do reprezentowania Wykonawcy w ramach danego postępowania określone w złożonej pisemnej ofercie Wykonawcy). Na tej podstawie tworzony jest dla nowych Przedstawicieli Wykonawców (czyli tych, którzy nie korzystali wcześniej z Portalu Aukcji Publicznych) login oraz hasło do pierwszego logowania.

Przedstawiciele Wykonawcy, którym utworzono wcześniej konto w Portalu, login i hasło mają zgodnie z dotychczasowymi ustawieniami.

W każdej chwili każdy Wykonawca ma możliwość zmiany hasła oraz, w przypadku utraty dotychczasowego, jego odzyskanie.

Czas systemowy

W Portalu Aukcji Publicznych wyświetlany jest aktualny czas. Jest on obowiązujący dla każdej czynności wykonywanej na portalu, m.in. jest kluczowy dla oceny złożenia postąpienia w czasie trwania aukcji.

Wymagania stanowiskowe

 1. Wymagania techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy:
  1. Administrator zaleca Uczestnikom korzystanie z szerokopasmowego łącza internetowego.
  2. Administrator zaleca Uczestnikom korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki Internet Explorer (wersje 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge. Wykorzystywana przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodne z zaleceniami ze strony dostawcy Java.
  3. Administrator zaleca korzystanie z komputera klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista).
  4. Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania Platformy to 1366x768.
 2. Dodatkowo Administrator zaleca:
  1. Przygotowanie awaryjnego stanowiska, z alternatywnym dostępem do Internetu, na którym zweryfikowano poprawność działania Platformy (poprzez udział w aukcji testowej).
  2. Zwolnienie zasobów systemowych komputera na czas trwania aukcji, poprzez wyłączenie wszelkich automatycznych aktualizacji systemu Windows i aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz zbędnych aplikacji działających w tle, które mogłyby wpłynąć na prawidłowy udział w aukcji.
  3. Po prawidłowym wykonaniu testu podpisu lub bezproblemowym udziale w aukcji testowej, a przed rozpoczęciem właściwej aukcji, nie wykonywać aktualizacji, modyfikacji ani zmian systemowych i konfiguracyjnych w zainstalowanym oprogramowaniu komputera. Wszelkie tego typu zmiany mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie Platformy w trakcie udziału we właściwej aukcji.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.
 4. Uczestnik jest jedynym odpowiedzialnym za prawidłowe przygotowanie swojego stanowiska do korzystania z Platformy.
 5. Dodatkowe informacje, nie dotyczące działania Platformy, zawarte na stronie Platformy a nie umieszczone w niniejszym Regulaminie mają jedynie charakter pomocniczy i poglądowy.

Przygotowanie stanowiska przed aukcją

Administrator zaleca wykonanie kilku prostych kroków, pozwalających na prawidłowe przygotowanie stanowiska przed przystąpieniem do aukcji właściwej:

 1. Wykonanie instalacji podpisu kwalifikowanego według zaleceń dostawcy podpisu, jeśli jeszcze nie była wykonana na stanowisku.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem Portalu, wymaganiami technicznymi oraz Instrukcją Obsługi Portalu.
 3. Sprawdzenie czy na komputerze jest zainstalowana Java (JRE) oraz jej instalacja, jeśli jej nie ma) zgodnie z wytycznymi ze strony dostawcy oprogramowania Java: http://www.java.com/pl/download/installed.jsp.
 4. Skonfigurowanie stanowiska zgodnie z Wymaganiami Stanowiskowymi zalecanymi przez Administratora.
 5. Wykonanie testu podpisu kwalifikowanego w czasie krótszym niż 72 godziny przed aukcją właściwą (zakładka Test podpisu).
 6. Złożenie kilku postąpień w aukcji testowej w czasie krótszym niż 72 godziny przed aukcją właściwą (zakładka Aukcje testowe).
 7. Zalogowanie się do Portalu na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem aukcji.

Pomoc techniczna

W sprawach związanych z danym postępowaniem prosimy o kontakt z osobami wskazanymi przez Organizatora przedmiotowej aukcji. W kwestiach dotyczących obsługi funkcjonalnej lub technicznej portalu tel. +48 32 757 4444 lub za pomocą poniższego formularza:

• Aukcje Publiczne 1.6.0.15 • © 2024 COIG S.A.Polityka prywatności